Article publicat a: El Periódico
Data de publicació: 06 d’Agost de 2012

En la situació socialment i econòmicament crítica que vivim en l’actualitat, molts ciutadans no només esperem trobar respostes als nostres problemes, sinó també participar en la generació d’una verdadera alternativa. Les primàries a les quals s’ha compromès el PSC han de servir per articular aquesta alternativa al voltant d’unes persones i d’un projecte. Han de servir per mobilitzar els ciutadans d’esquerres del nostre país.

Estem compromesos amb la renovació. A fons. I no hi ha marxa enrere, per incert i complex que sembli el futur per al PSC. El pas que vam fer, col·lectivament i democràticament, en el 12è congrés celebrat a finals de l’any passat no és una estació d’arribada. És de sortida. El Nou PSC no es culmina amb una renovada direcció. El Nou PSC no pot ser una etiqueta que corre el risc de caducar ràpidament per la força dels fets. Ha de ser una actitud permanent de democratització política, una agenda de canvis i reformes –inajornables– i un procés permanent d’actualització de la nostra oferta electoral i programàtica. És a dir, el que és nou s’aconsegueix no per ser diferent, simplement, sinó per fer les coses de manera diferent, per innovar. I avui, innovar en democràcia és fer caure envans, transcendir la política analògica i dialogar amb una ciutadania que no es conforma a parlar una vegada cada quatre anys.

Estem en un dilema. La urgència per avançar en aquesta renovació permanent hauria de ser compresa. És lògic que, estant tan malament (en termes de credibilitat, confiança i suport electoral), la demanda de canvi (i de resultats) sigui exigent… i també urgent. No podem defraudar-la amb l’argument del poc temps transcorregut des del nostre congrés. Perquè el que no ens sobra és temps.

El mes de desembre del 2011 ens vam comprometre amb una renovació en tres àmbits: d’equips, de projecte i de lideratge. Vam intuir que els electors –els que tenim i els que hem perdut– ens demanen que accelerem aquest procés o correm el risc de situar-nos en la irrellevància política. Les «primàries ciutadanes» –elecció de candidat oberta a afiliats, simpatitzants i també ciutadans– se’ns presenten com la gran oportunitat, potser l’última, per interioritzar la demanda de canvis alliberant un procés de participació generós, un debat profund i una elecció radicalment democràtica. Altres països, com per exemple França, Itàlia i els Estats Units, ja les han posat en pràctica i amb resultats molt satisfactoris.

No podem fallar. Hem de fer les millors primàries, no només les possibles, és un compromís del tot ineludible. Les resolucions del nostre congrés són clares i diàfanes. No podem perdre aquesta oportunitat amb una oferta formal de primàries que no respongui a la responsabilitat política amb què hem d’encarar aquest procés. Volem les primàries com un estímul per recuperar el debat polític amb la ciutadania i, a partir d’aquí, oferir un lideratge que sintonitzi i interpreti aquesta demanda de renovació. Una demanda que correm el risc seriós que acabi apagant-se lentament per culpa del cansament.

Les primàries ciutadanes, per servir verdaderament l’objectiu de la reobertura del partit a la societat, haurien de complir una sèrie de condicions: haurien de ser obertes a tothom i sense censos previs; haurien de comptar amb unes regles del joc aprovades per una convenció oberta a tots els militants; haurien d’estar supervisades per una alta autoritat independent de la direcció del partit; haurien de garantir que el millor candidat s’esculli en les eleccions primàries (i no pas abans) i, per tant, els requisits per a la presentació de candidats haurien de ser senzills i haurien de permetre que s’hi reflectissin diferents tipus de lideratges; i finalment, haurien de portar-se a terme en dues voltes per reforçar el candidat guanyador i incentivar la participació –participar per votar un candidat amb opció de quedar segon només té sentit en processos a dues voltes– i facilitar l’agregació de ciutadans al voltant d’una opció a la segona volta.

Estem segurs que la comissió del PSC, oberta a experts externs, encarregada de definir les regles del joc i que té previst entregar la seva proposta per ser acceptada pel consell nacional del PSC, estarà a l’altura de les circumstàncies. Mentre arriben les regles, obrim el debat, alliberem l’energia democràtica amb discussions sense límits. Un debat que no és una altra cosa que l’oportunitat i la necessitat de construir un lideratge social i polític fort. Sense aquest lideratge, no podrem seguir construint el Nou PSC.
Les eleccions primàries que es guanyen no són només les que elegeixen un candidat determinat. Sinó les que generen un debat en la societat, les que sembren política per després recollir nous polítics i polítiques al servei de la construcció de noves majories i aliances socials i, abans de res, al servei d’una societat devastada per la crisi econòmica més dura que es recorda. La llista de desafiaments del PSC és realment molt llarga, titànica. Probablement, no tindrem gaires més ocasions com aquesta.

Abordem ara el procés de primàries parlant de com les farem. Si volem unes primàries obertes i ciutadanes, comencem per fer del procés de les regles del joc un procés obert i també ciutadà. Això és exemplaritat. Fem-lo contrastant models i opcions. Fent un exercici de transparència i proximitat per compartir amb els electors progressistes les fórmules i les regles que puguin fer de les primàries, realment, el primer gran pas per tornar a ser útils a la societat. Només així podrem representar-la bé i, eventualment, tornar a liderar els seus desitjos de més desenvolupament, justícia social i autogovern. Només així començarem a esbossar i construir la nova política. Amb més debat, més democràcia, més primàries. Parlem ara de primàries.

Sobre la nostra proposta per a les primàries ciutadanes, vegeu la pàgina web www.araprimaries.cat.

Article firmat per 13 militants del PSC: Laia Bonet, Oriol Bartomeus, Toni Comín, Albert Aixalà, Jordina Freixanet, Carles Rivera, David Elvira, Jaume Bellmunt, Cristina González, Marta Junqué, Helena Royes, Eduard Sanjosé i Marcel Gabarró.

Artículo publicado en: El Periódico
Fecha de publicación: 06 de Agosto 2012
Enlace a la fuente

Hablemos ahora de primarias

En la situación social y económicamente crítica que vivimos, muchos ciudadanos no esperamos sólo encontrar respuestas a nuestros problemas sino también participar en la generación de una verdadera alternativa. Las primarias a las que se ha comprometido el PSC deben servir para articularla, alrededor de unas personas y de un proyecto. Deben servir para movilizar los ciudadanos de izquierdas de nuestro país.

Estamos comprometidos con la renovación. A fondo. Y no hay vuelta atrás, por incierto y complejo que parezca el futuro para el PSC. El paso que dimos, colectiva y democráticamente, en el XII Congreso de finales del pasado año no es una estación de llegada. Es de salida. El NOU PSC no se culmina con una renovada dirección. El NOU PSC no puede ser una etiqueta que corre el riesgo de caducar rápidamente por la fuerza de los hechos. Debe ser una actitud permanente de democratización política, una agenda de cambios y reformas –inaplazables-, y un proceso permanente de actualización de nuestra oferta electoral y programática. Es decir, lo nuevo se consigue no por ser diferente, simplemente, sino por hacer las cosas de manera diferente, por innovar. Y hoy, innovar en democracia es derribar tabiques, trascender a la política analógica y dialogar con una ciudadanía, que no se conforma con hablar una vez cada cuatro años.

Estamos en una encrucijada. La urgencia para avanzar en esta renovación permanente debería ser comprendida. Es lógico que, estando tan mal (en términos de credibilidad, confianza y apoyo electoral) la demanda de cambio (y de resultados) sea exigente… y urgente. No podemos defraudarla con el argumento del poco tiempo transcurrido desde nuestro Congreso. Lo que no nos sobra es tiempo.

En diciembre de 2011 nos comprometimos con una renovación en tres ámbitos: de equipos, de proyecto y de liderazgo. Intuimos que los electores –los que tenemos y los que hemos perdido- nos piden que aceleremos este proceso o corremos el riesgo de situarnos en la irrelevancia política. Las “primarias ciudadanas” -elección de candidato/a abierta a afiliados, simpatizantes y ciudadanos- se nos presentan como la gran oportunidad, quizás la última, para interiorizar la demanda de cambios liberando un proceso de participación generoso, un debate profundo y una elección radicalmente democrática. Otros países como Francia, Italia o Estados Unidos ya las han puesto en práctica y con resultados muy satisfactorios.

No podemos fallar. Hacer las mejores primarias, no solo las posibles, es un compromiso ineludible. Las resoluciones de nuestro Congreso son claras y diáfanas. No podemos perder esta oportunidad con una oferta formal de primarias que no responda a la responsabilidad política con la que debemos encarar este proceso. Queremos las primarias como un estímulo para recuperar el debate político con la ciudadanía y, a partir de ahí, ofrecer un liderazgo que sintonice e interprete esta demanda de renovación. Una demanda que corremos el riesgo serio de que acabe apagándose lentamente por cansancio.

Las primarias ciudadanas, para servir verdaderamente al objetivo de la reapertura del partido a la sociedad, deberían cumplir una serie de condiciones: deberían ser abiertas a todo el mundo sin censos previos; deberían contar con unas reglas aprobadas por una convención abierta a todos los militantes; deberían estar supervisadas por una Alta Autoridad independiente de la dirección; deberían garantizar que el mejor candidato se escoja en las primarias y no antes, y por lo tanto los requisitos para la presentación de candidatos deberían ser sencillos y deberían permitir que se reflejasen distintos tipos de liderazgos; y finalmente, deberían realizarse en dos vueltas, para reforzar al candidato ganador e incentivar la participación –participar para votar a un candidato/a con opción de quedar segundo sólo tiene sentido en procesos a dos vueltas- y facilitar la agregación de ciudadanos alrededor de una opción en la segunda vuelta.

Estamos seguros que la Comisión del PSC, abierta a expertos externos, encargada de definir las reglas del juego y que tiene previsto entregar su propuesta para ser aceptada por el Consell Nacional del PSC, estará a la altura de las circunstancias. Mientras llegan las reglas, abramos el debate, liberemos la energía democrática con discusiones sin límites. Un debate que no es otra cosa que la oportunidad y la necesidad de construir un liderazgo social y político fuerte. Sin él, no podremos seguir construyendo el NOU PSC.

Las primarias que se ganan no son sólo las que eligen un candidato/a. Sino las que generan un debate en la sociedad, las que siembran política para recoger nuevos políticos y políticas al servicio de la construcción de nuevas mayorías y alianzas sociales y, ante todo, al servicio de una sociedad devastada por la crisis más dura que se recuerda. La lista de desafíos del PSC muy larga, titánica. Probablemente no tendremos muchas más ocasiones.

Abordemos ya el proceso de primarias, hablando de cómo las haremos. Si queremos unas primarias abiertas y ciudadanas, empecemos por hacer del proceso de las reglas de juego un proceso abierto y también ciudadano. Eso es ejemplaridad. Hagámoslo contrastando modelos y opciones. Haciendo un ejercicio de transparencia y proximidad para compartir con los electores progresistas las fórmulas y las reglas que puedan hacer de las primarias, realmente, el primer gran paso para volver a ser útiles a la sociedad. Solo así podremos representarla bien y, eventualmente, volver a liderar sus deseos de más desarrollo, justicia social y autogobierno. Sólo así empezaremos a esbozar y construir la nueva política. Con más debate, más democracia, más primarias. Hablemos ahora de primarias.

Sobre nuestra propuesta para las primarias ciudadanas, véase www.araprimaries.cat.

Artículo firmado por 13 militantes del PSC: Laia Bonet, Oriol Bartomeus, Toni Comín, Albert Aixalà, Jordina Freixanet, Carles Rivera, David Elvira, Jaume Bellmunt, Cristina González, Marta Junqué, Helena Royes, Eduard Sanjosé y Marcel Gabarró.

Enllaç a la font


Els cometaris estan tancats.