DADES BÀSIQUES

Laia Bonet Rull
Nascuda a Valls (Alt Camp), el 1972

FORMACIÓ

1. LLICENCIATURA EN DRET A LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA (1990-1994)

Finalització de la llicenciatura, amb una especialització en Dret Internacional (Droit international et comparé du travail, Droits de l’homme en droit international, Droit international humanitaire, Droit pénal international i Étude de dossiers en droit international des droits de l’homme et en droit international humanitaire), a la Université de Genève (Suïssa), gràcies a una estada durant el període març-juliol de 1994 amb una beca SÒCRATES.

2. ESTUDIS DE DOCTORAT EN DRET A LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Realització dels Cursos del Programa de Doctorat en Dret Públic de la Universitat Pompeu Fabra (edició 1994-1996) i obtenció de la suficiència investigadora (1999) amb el treball de recerca: “La protecció d’espais naturals. Antecedents i sistema normatiu actual”, amb la qualificació de Matrícula d’honor.

Tesi doctoral en elaboració amb el títol “La reparación de los daños ambientales por los poderes públicos. Especial consideración del sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración como mecanismo de reparación de los daños ambientales y perspectivas de cambio”.

3. DIPLOMA DE POSTGRAU EN DRET IMMOBILIARI I URBANÍSTIC, DE L’INSTITUT D’EDUCACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

4. CONEIXEMENTS EN LLENGÜES ESTRANGERES

• Alemany
• Francès
• Anglès
• Suec

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

1. PROFESSORA DE L’ÀREA DE DRET ADMINISTRATIU DE LA FACULTAT DE DRET DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA (des de 1994 i fins el setembre de 2011)

Docència impartida als següents estudis:

a) Llicenciatura en Dret

b) Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l’Administració

c) Diplomatura en Gestió i Administració Pública

d) Diplomatura en Relacions Laborals

Activitat docent addicional:

a) Activitat docent en tercer cicle:

• Curs en Responsabilitat patrimonial de l’Administració i de les seves autoritats i funcionaris i Curs de postgrau en Dret del Medi Ambient i dels Recursos Naturals (del 2000 al 2004)

• Màster en Dret Públic: Estudis Avançats de l’ordenació jurídicoadministrativa del territori i del mercat (2005)

b) Altra activitat docent:

• Cursos de formació per a administratius sobre “Règim Jurídic de l’Administració pública i procediment administratiu comú” en diversos Ajuntaments

Projectes d’investigació:

a) Participació en el projecte de recerca “SEC 2002-03703- Territorio y poder: Análisis prospectivo de una relación cambiante” finançat pel MCYT (de 2002 a 2005)

b) Participació en l’elaboració del projecte “Territori i autogovern: noves perspectives d’anàlisi”, sota la Direcció del Dr. Enric Argullol i Murgadas i finançat per l’Institut d’Estudis Autonòmics (2002/2003)

c) Participació en el projecte de recerca “Observatori de l’Evolució de les Institucions” finançat pel Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya (de 1999 a 2005)

d) Participació en el projecte de recerca “A0057700 – Grup d’Investigació de l’Àrea de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra”, finançat per la Universitat Pompeu Fabra (de febrer 2000 a desembre 2000)

e) Participació en el projecte de recerca “COFRE99.020 – Grup de Recerca de Dret Administratiu, finançat per la Universitat Pompeu Fabra (de gener 2000 a desembre 2000)

f) Participació en el projecte de recerca “L’impacte del Dret Comunitari en les institucions públiques de Catalunya”, finançat pel CIRIT

g) Participació en el projecte de recerca “Xarxa temàtica dedicada a l’estudi de l’organització administrativa i de la burocràcia pública”, finançat pel Comissionat per a Universitats i Recerca i amb la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad Carlos III i la Universitat Pompeu Fabra

h) Participació en el projecte de recerca “P197.009-Ajuts per a projectes en ciències humanes i socials”, finançat per la Universitat Pompeu Fabra (de gener 1998 a desembre 1998)

i) Participació en el projecte de recerca “P197.009-Ajuts per a projectes en ciències humanes i socials”, finançat per la Universitat Pompeu Fabra (de gener 1997 a desembre 1997)

j) Participació en el projecte de recerca “Programa sobre Gobernabilidad y Medio Ambiente: La reserva de la Biosfera en el Mediterráneo. Estudio del caso de Menorca”, finançat per la Universitat de les Nacions Unides (UNU)

k) Participació en el projecte de recerca “Programa ALFA”(Programa d’Intercanvi Universitari entre la Unió Europea i Amèrica Llatina) finançat per la Comissió Europea

l) Participació en el projecte de recerca “1996SGR-00053 – Grup de Recerca de Dret Administratiu” finançat pel Comissionat per a Universitats i Recerca (de novembre 1996 a novembre 1998)

m) Participació en el projecte de recerca “1995SGR-00600 – Dret Administratiu” finançat pel Comissionat per a Universitats i Recerca (de gener 1996 a desembre 1997)

n) Participació en el projecte de recerca “P196.013-Ajuts per a projectes en ciències humanes i socials” finançat per la Universitat Pompeu Fabra (de gener 1996 a desembre 1996)

Beques i reconeixements:

a) Beca EBES de la Universitat Pompeu Fabra per a efectuar una estada de recerca a la Humboldt Universität Zu Berlin (Alemanya) (agost de 2004)

b) Beca de l’Institut d’Estudis Autonòmics per a l’elaboració del projecte “Territori i autogovern: noves perspectives d’anàlisi” per part d’un equip de treball dirigit pel Dr. Enric Argullol Murgadas (2002/2003)

c) Beca de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya per a l’elaboració del treball “El règim de responsabilitat patrimonial de l’Administració com a condicionant de la gestió de les polítiques públiques. Anàlisi de la situació actual i propostes de replantejament de la institució”

d) Beca per a la investigació sobre les autonomies de països estrangers de l’Institut d’Estudis Autonòmics per a la realització d’un estudio sobre “La protecció dels espais naturals al sistema alemany” sota la direcció del Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch durant una estada a la Eberhard-Karls-Universität Tübingen (Alemanya) (estada efectiva de febrer de 1998 a març de 1999)

Responsabilitats d’organització i gestió:

a) Coordinadora dels programes d’intercanvi internacional i nacional d’estudiants i professorat a la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra (del 1996 al 2004)

b) Coordinadora del Programa de beques de voluntariat entre Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Talca (Xile) (2003/2004)

c) Organització del Simposi internacional “La Dimensió ambiental del territori davant els drets patrimonials: un repte per a la protecció efectiva del medi natural”, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 30 i 31 de maig de 2002

2.DIPUTADA AL PARLAMENT DE CATALUNYA (des del 16 de desembre de 2010 fins el 25 de novembre de 2012). PORTAVEU ADJUNTA PRIMERA DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (des del 16 de desembre de 2010 fins el 3 de setembre de 2012).
Responsabilitats en en les Comissions parlamentàries:

  • Portaveu del Grup Socialista a la Comissió d’Afers Institucionals
  • Portaveu del Grup Socialista a la Comissió del Reglament del Parlament
  • Membre del Grup Socialista a la Comissió de Justícia
  • Membre del Grup Socialista a la Comissió de la Sindicatura de Comptes

3. SECRETÀRIA DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
(des del 26 d’abril de 2007 fins al 28 de desembre de 2010)

4. RESPONSABLE DE SUPORT TÈCNIC EN MATÈRIA DE DESPLEGAMENT LEGISLATIU DEL DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
(des de l’1 de gener de 2007 fins el 25 d’abril de 2007)

5. ADJUNTA A SECRETARIA GENERAL DEL DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
(des de l’11 de desembre de 2006 fins el 31 de desembre de 2006)

6. ASSESSORA DEL CONSELLER DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN FUNCIONS DE SEGUIMENT I ASSESSORAMENT DE POLÍTICA NORMATIVA
(des del 29 de maig de 2006 fins el 28 de novembre de 2006)

7. ASSESSORA JURÍDICA DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES – CIUTADANS PEL CANVI AL PARLAMENT DE CATALUNYA
(des de l’1 de juny de 2004 al 28 de maig de 2006)

En desenvolupament d’aquesta responsabilitat, s’exerceixen les següents funcions:

a) Assessorar permanentment els diputats del Grup parlamentari Socialistes – Ciutadans pel Canvi Miquel Iceta, Lídia Santos, Joan Ferran i Àlex Masllorens, membres de la ponència parlamentària per a l’elaboració de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, des de l’inici dels treballs de la ponència conjunta del Parlament, fins a la seva tramitació subsegüent i aprovació a les Corts Generals.

b) Assessorar el Grup parlamentari Socialistes – Ciutadans pel Canvi al Parlament de Catalunya en el seguiment de les iniciatives legislatives tramitades al Parlament de Catalunya.

8. TUTORA DE LA LLICENCIATURA EN DRET A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC)
(des de l’1 de setembre de 2001 i fins al febrer de 2007)

9. COORDINADORA ACADÈMICA DEL PROGRAMA D’ESTUDIS DE DRET PÚBLIC DE L’INSTITUT D’EDUCACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA
(del setembre de 2000 al juny de 2004)

10. CODIRECTORA DEL CURS DE POSTGRAU EN DRET DEL MEDI AMBIENT I DELS RECURSOS NATURALS DE L’INSTITUT D’EDUCACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA
(del setembre de 2003 al juny de 2004)

PUBLICACIONS I COMUNICACIONS

a) Bonet, Laia: “Quien contamine, ¿pagará? Algunas reflexiones acerca de la próxima adopción de un régimen de responsabilidad ambiental” a Revista Interdisciplinar de Gestión Ambiental, Any 5, núm. 60, desembre 2003

b) Bonet, Laia: El règim de responsabilitat patrimonial de l’Administració com a condicionant de la gestió de les polítiques públiques. Anàlisi de la situació actual i propostes de replantejament de la institució. Projecte finançat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya en el marc del IX Concurs per atorgar ajuts a la investigació sobre Administració pública.

c) Bonet, Laia: “Los Planes Rectores de Uso y Gestión como técnica vinculada a una categoría protectora de espacios naturales. Contenido y efectos de los mismos”. Comunicació presentada al “III Congreso Nacional de Derecho Ambiental”, organitzat per l’Associació de Dret Ambiental Espanyol i per CIMA Medio Ambiente, Barcelona, 24, 25 i 26 de novembre de 1999


COORDINACIÓ DE PUBLICACIONS

a) DDAA: La Dimensión ambiental del territorio frente a los derechos patrimoniales: un reto para la protección efectiva del medio natural, Tirant lo Blanch, València 2004

TRADUCCIONS

a) Bonet, Laia / Velasco, Clara, Muñoz, Francesc: Organización y funciones de las metrópolis. Estudio comparado. Metròpolis / Universitat Pompeu Fabra, Barcelona 2005

b) Bonet, Laia / Ortiz de Urbina Gimeno, Íñigo: “Propiedad del suelo, derecho fundamental a la propiedad y protección ambiental. Una perspectiva alemana” de Winfried Kluth a l’obra col·lectiva La Dimensión ambiental del territorio frente a los derechos patrimoniales: un reto para la protección efectiva del medio natural, Tirant lo Blanch València 2004

Imprimir  ·  PDF:  Versió català


1 Comentari sobre “Currículum Vitae”
  1. Barcelona es trenca, però encara es pot cosir! | Les Pomes de la Pomona Diu:

    [...] Laia Bonet,  te clar que vol escoltar i sumar, i ho fa des d’un compromís personal [...]